ขอบเขตและคุณสมบัติวิศวกรรับรองเครนหรือปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

ปั้นจั่นถือเป็นเครื่องจักรประเภทเครื่องกลควบคุมที่ต้องมีวิศวกรที่ใบประกอบวิชาชีพรับรองตามประเภทงานและขอบเขตพิกัดของปั้นจั่น ซึ่งวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปั้นจั่น เนื่องจากการลงนามรับรองปั้นจั่นถือเป็นความรับผิดชอบของวิศวกรทั้งทางแพ่งและทางอาญา รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่  เอกสารกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 2565 โดยจะอธิบายต่อดังนี้

ระดับของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลควบคุมตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรวิศวกรมี 3 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับภาคีวิศวกร
 2. ระดับสามัญวิศวกร
 3. ระดับวุฒิวิศวกร

ประเภทงานและขอบเขตพิกัดของปั้นจั่น แบ่งได้ ดังนี้

 1. งานออกแบบและคำนวณ ได้แก่ งานออกแบบและคำนวณปั้นจั่นใหม่ ปั้นจั่นดัดแปลงและอุปกรณ์ยก
 • ระดับภาคีวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับสามัญวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 750 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับวุฒิวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร

การประเมินขนาดกิโลวัตต์ปั้นจั่น ให้นำกิโลวัตต์ของมอเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งในปั้นจั่นเครื่องนั้นๆ มารวมกันทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ล่าสุดตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปี 2565 ระบุว่า งานออกแบบและคำนวณปั้นจั่นขนาดตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์เป็นต้นไปจำเป็นต้องมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมรับรองเป็นสำคัญ

 1. งานควบคุมการติดตั้ง ได้แก่ งานควบคุมการติดตั้งปั้นจั่นใหม่ ปั้นจั่นที่การดัดแปลง ปั้นจั่นที่ซ่อมบำรุง 
 • ระดับภาคีวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับสามัญวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับวุฒิวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร

การประเมินขนาดกิโลวัตต์ปั้นจั่น ให้นำกิโลวัตต์ของมอเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งในปั้นจั่นเครื่องนั้นๆ มารวมกันทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ล่าสุดตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปี 2565 ระบุว่า งานควบคุมติดตั้งปั้นจั่นขนาดตั้งแต่ 20 กิโลวัตต์เป็นต้นไปจำเป็นต้องมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมรับรองเป็นสำคัญ

 1. งานพิจารณาตรวจสอบ ได้แก่ งานตรวจสอบสภาพ งานทดสอบเครนหรือปั้นจั่นตามแบบเอกสาร ปจ.1 ปจ.2
 • ระดับภาคีวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับสามัญวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร
 • ระดับวุฒิวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร

การประเมินขนาดกิโลวัตต์ปั้นจั่น ให้นำกิโลวัตต์ของมอเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งในปั้นจั่นเครื่องนั้นๆ มารวมกันทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ล่าสุดตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปี 2565 ระบุว่า งานพิจารณาตรวจสอบปั้นจั่นทุกขนาดเพื่อออกเอกสารรรับรอง ปจ.1 ปจ.2 จำเป็นต้องมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมรับรองเป็นสำคัญ

 1. งานอำนวยการ ได้แก่ งานวางแผนการยก งานอำนวยการยกเคลื่อนย้าย เป็นต้น
 • ระดับภาคีวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ ต่อเครื่องจักร
 • ระดับสามัญวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร
 • ระดับวุฒิวิศวกร สามารถรับรองได้ไม่จำกัดขนาดเครื่องจักร

การประเมินขนาดกิโลวัตต์ปั้นจั่น ให้นำกิโลวัตต์ของมอเตอร์ทุกตัวที่ติดตั้งในปั้นจั่นเครื่องนั้นๆ มารวมกันทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์ใหม่ล่าสุดตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปี 2565 ระบุว่า งานพิจารณาตรวจสอบปั้นจั่นทุกขนาดเพื่อออกเอกสารรรับรอง ปจ.1 ปจ.2 จำเป็นต้องมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมรับรองเป็นสำคัญ

ย้ำว่า งานตรวจสอบ ทดสอบเครนหรือปั้นจั่น เพื่อออกเอกสารรับรองตามแบบฟอร์ม ปจ.1 และ ปจ.2 นั้น ถือเป็นงานวิศวกรรมเครื่องกลควบคุมทุกขนาดทุกประเภท ซึ่งจำเป็นต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยมาตรา 9 หรือ มาตรา 11 ตามกฎหมายเป็นผู้ไปตรวจสอบ ทดสอบจริงด้วยตนเองเท่านั้น  

Similar Posts