หลักสูตรการอบรม 4 ผู้ 2 วัน 18 ชั่วโมง
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ภาคทฤษฎี

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรอกและปั้นจั่น
2. ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

ภาคสนาม

4. การใช้สัญญาณมือ
5. การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
6. วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
7. การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
8. การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
9. การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก
10. การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
11. การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

- ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่จะสามารถเข้าสอบและได้รับใบรับรอง "หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น" จะต้องสามารถบังคับหรือใช้ปั้นจั่นได้ สำหรับตำแหน่งอื่น "ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ ผู้ควบคุม" ไม่จำเป็นจะต้องบังคับหรือใช้ปั้นจั่นได้
หลักสูตรการอบรม (PUBLIC) 2 วัน 12 ชั่วโมง
เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย
เปิดบ้านต้อนรับช่างและวิศวกรที่ต้องการเจาะลึก การตรวจสอบและซ่อมรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะเน้นทักษะและภาคปฏิบัติจริง

ภาคทฤษฎี

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรอกและปั้นจั่น
2.ส่วนประกอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
3.การตรวจสอบตาม Check List และ ป.จ.1
4.การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติของรอกและปั้นจั่น

ภาคสนาม

5.ฐานปฏิบัติการสาธิตการทดสอบน้ำหนัก
6.ฐานปฏิบัติการตรวจสอบมอเตอร์ขับและเบรก
7.ฐานปฏิบัติการตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้า
8.ฐานปฏิบัติการตรวจสอบสลิง ตะขอ พูเลย์
9.ฐานปฏิบัติการตรวจสอบราง ล้อ ชุดรอก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ที่เข้ารับการอบรมควรมีพื้นฐานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม งานตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ