SERVICE 24 Hours 7 Days
  • ไม่เรียกเก็บค่าบริการก่อนจนกว่าหาสาเหตุได้
  • ค่าบริการเหมาจ่ายเป็นครั้ง ไม่ว่าซ่อมกี่รายการ
  • รวมค่าแรง ค่าเดินทาง วัสดุสิ้นเปลือง
  • มีอะไหล่และสินค้าใน Stock พร้อมบริการ
  • รับประกันงานซ่อมและติดตั้ง 3/6/12 เดือน