การตรวจสอบและซ่อมบำรุง คือ การตรวจสอบวัดค่าด้วยเครื่องวัดมาตรฐานและสังเกตอาการด้วยสายตาและฟังเสียง และการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสภาพความผิดปกติตามหัวข้อในเอกสารรายการตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ประมาณ 100 รายการ และทันทีที่พบสภาพความผิดปกติหรือข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้ ทีมผู้ตรวจสอบจะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้อุปกรณ์มีความสมบูรณ์และปลอดภัยต่อการใช้งาน อาทิ การแก้ไขตัดต่อสายไฟหรือวงจรไฟฟ้า, การเปลี่ยนอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า, การเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้ง, งานรื้อถอด-ประกอบ, งานเปลี่ยนอะไหล่ที่ต้องใช้กำลังคนและเวลามากจนกระทบกับงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น งานเปลี่ยนสลิงขนาดใหญ่และมีความยาว, งานเปลี่ยนลูกปืนและล้อเครน, งานโอเวอร์ฮอล์, งานเชื่อม เป็นต้น

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรอกและเครนมีดังนี้

  • เอกสารรับรองความปลอดภัย (ปจ.1) โดยวิศวกรวิชาชีพ 
  • รายงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครน (Check List) 
  • รายงานความเสียหาย สาเหตุ วิธีแก้ไข (Warning List) 
  • การรับประกันงานตรวจสอบ (Warranty After Service)