ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือต้องมาจากวิธีการและเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ
  • น้ำหนักจำลองทุกชนิดและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผ่านการสอบเทียบวัดและมีเอกสารรับรองถูกต้องได้มาตรฐาน สามารถใช้วัดผลที่เชื่อถือได้
  • ทีมวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมผู้บังคับปั้นจั่นครบทุกหลักสูตร สามารถขับเครนได้อย่างปลอดภัย และได้รับการอบรมการทดสอบน้ำหนักอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • ทีมผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการทดสอบน้ำหนักได้ทันที เช่น ปัญหาชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักเกิน ปัญหาชุดควบคุมระบบตัดหรือหยุดการทำงานรอกและเครน เป็นต้น เพื่อให้เครนใช้งานได้ปกติ
ทดสอบด้วยน้ำหนักจริง
ทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง
ทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง