งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - ฉะเชิงเทรา
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครน 2ุ6 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา