งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
06-07-2559

เครน 8 ตัว ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา