งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - ปราจีนบุรี
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกเครนและลิฟต์ขนส่งสินค้า  20 ชุด สัญญาตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี