งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - ชลบุรี
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกเครนและลิฟท์ขนส่งสินค้า 15 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่จังหวัดชลบุรี