มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) หรือไวรัสโคโรน่า 2019
18-01-2564

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ผู้มาติดต่อ  

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) หรือไวรัสโคโรน่า 2019

       บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการและนำมาปฏิบัติภายในอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มรุนแรงและขยายพื้นที่จึงขอกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) หรือไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้

✅ กลุ่มที่ 1 กลุ่มพนักงาน
➡ 1.1 พนักงานทุกคน จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟาเรด
⭐️ หากผลตรวจวัดไม่เกิน 37.5 องศา สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ 
⭐️ หากผลการตรวจวัดเกิน 37.5 องศา จะต้องทำการตรวจวัดยืนยันด้วยเครื่องตรวจวัดชนิดปรอท หากผลการตรวจยังเกิน 37.5 องศา ให้แยกห่างจากบุคคลอื่นทันที และไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน โดยจะติดตามอาการเฝ้าระวังต่อไป (ตามคู่มือโควิด) https://bit.ly/3s8oppr
➡ 1.2 พนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
⭐️ ขณะอยู่ที่ทำงานหรือสำนักงานของลูกค้า จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันได้ โดยเฉพาะขณะที่มีการสัมผัสใกล้ชิดพูดคุยกันซึ่งหน้า
⭐️ ขณะอยู่ที่ทำงานจะต้องหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดด้วยเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ เมื่อมีการสัมผัส หรือพบปะพูดคุย หรือรับสินค้า ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรืออื่นใดก็ตาม รวมถึงต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสด้วยการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อหรือสวมถุงมือเพื่อชุบน้ำยาเช็ดบริเวณที่มีการติดต่อ
⭐️ ขณะอยู่นอกที่ทำงานหรือปฏิบัติงานที่ไซต์งาน เช่น ระหว่างทำงาน อยู่ในที่สาธารณะ การไปร้านสะดวกซื้อ ร้านริมทาง ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ สถานีเติมน้ำมัน เป็นต้น แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันได้ และนำเจลแอลกฮอล์แบบพกพาติดตัวไปด้วยเพื่อล้างมือ
⭐️  ในช่วงระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 หากไม่จำเป็น ขอให้พนักงานงดการเดินทางออกไปยังสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่แออัด คนเยอะ แออัด และขอให้เว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมทั้งลดการพบปะโดยใช้การสื่อสารทางอื่นแทน เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ หรือไลน์ วีดีโอคอล เป็นต้น
✅ กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
➡ 2.1 ผู้มาติดต่อทุกคน จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดชนิดอินฟาเรด หากผลตรวจวัดไม่เกิน 37.5 องศา จึงจะสามารถเข้าได้ ถ้าเกินจะไม่สามาถเข้าได้ และจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันได้
➡ 2.2 ผู้มาติดต่อทุกคน จะต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกครั้ง และเก็บข้อมูลประวัติผู้มาติดต่อ เพื่อติดตามในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงในภายหลัง 
➡ 2.3  สถานที่สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อบริษัท กำหนดดังนี้
⭐️ สำนักงานพันท้าย บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด บริเวณฝั่งโชว์รูมบริเวณโต๊ะรับแขกเท่านั้น และส่งของด้านข้างโกดัง
⭐️ โรงงานนาดี บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด บริเวณเต็นท์อเนกประสงค์เท่านั้น และโหลดของลงด้านหน้า
⭐️ สำนักงานโรงงาน บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด บริเวณเต็นท์อเนกประสงค์เท่านั้น และโหลดของลงด้านหน้า
****งดการเข้าสำนักงานหรือเดินผ่านที่ต้องคุยในห้องปรับอากาศเป็นเวลานาน เลี่ยงไม่ได้จะต้องป้องกันอย่างเคร่งครัด****