อบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
01-12-2016

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก ตามนโยบายมุ่งสู่การทำระบบความปลอดภัย ISO45001:2018 โดยบริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

https://www.facebook.com/TotalMechanicCompanyLimited