3. E-Book

เอกสารดาวน์โหลดข้อมูล กฏหมาย ความรู้ และพื้นฐานการใช้งานโดย TTMCrane

สัญญานมือผู้บังคับเครน

คู่มือสัญญานมือสากล

คู่มือการใช้งานรอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปจ.1

เปรียบเทียบกฎหมายปั้นจั่นปี 2552 กับ 2564

เอกสารกฎหมายปั้นจั่น 2564 ฉบับเต็ม

เอกสาร
เสวนากฎหมายปั้นจั่น 2564

เอกสาร
แบบการทดสอบปั้นจั่น 2565

เอกสารกฎหมายวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม 2565

เอกสารกฎหมายการขึ้นทะเบียน
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย 2564